Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Praktijk voor Optimale Gezondheid en de cliënt.

 • Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt digitaal vastgelegd.
 • De therapeute is niet verantwoordelijk voor het resultaat van de behandeling en evt. effecten hiervan.
 • De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
 • De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
 • De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld of gespecificeerd.
 •  De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden
  worden beëindigd:
  * Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
  * Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt afspreken;
  * De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
  * Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
  * De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 • De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan zes maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt;
 • Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit staat op de website vermeld en in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent contant, via pinbetaling of via overschrijving na de sessie af, tenzij anders afgesproken.
 • Een consult kan volgens de opgegeven tijd duren, maar kan soms ook iets korter of iets langer duren indien dit nodig is.
 • Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met het daarbij behorende uurtarief.
 • Pakketprijzen dienen voldaan te worden volgens afspraak. Het is niet mogelijk om Pakketten tussentijds af te breken. De betaling dient volledig voldaan te worden gedaan.
 • Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt opdagen op de afgesproken tijd en dag.
 • Indien de factuur niet tijdig wordt betaald of de cliënt is nalatig of weigert te betalen dan is de Praktijk voor Optimale Gezondheid genoodzaakt hier een incassobureau voor in te schakelen. Bijkomende kosten zijn dan altijd voor rekening van de cliënt.
 • Ongeacht hoe de cliënt de consultatie ervaart dient hij/zij het bedrag waarvoor de behandeling afgesproken is te voldoen.
 • De therapeut houdt een digitaal dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien.
 • De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 • Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt.
 • Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.
 • De therapeut is aangesloten bij de beroepsverenigingen MBOG en CAT. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden via secretariaat@mbog.nl. De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege www.tcz.nu
 • Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de herapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 • Praktijk voor Optimale Gezondheid/Yvonne Canters is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers aan arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 • Praktijk voor Optimale Gezondheid/Yvonne Canters is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Bergweg 74 te Veenendaal. Noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal, de trap en het gebruikmaken van het toilet.
 • Bij verdenkingen van kindermishandeling of huiselijk geweld wordt er een verplichte melding gedaan via  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld