Privacybeleid

AVG

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke verplichting. Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde testen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de consultennoodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld de huisarts of een andere therapeut. Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik zorgvuldig omgaan met persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgdat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Als therapeut zijnde heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit het dossier kunnen evt. ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld na afronding of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming;
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
  • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen of de boekhouder de aangifte kan doen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen. Hierop kan alleen een uitzondering worden gemaakt bij een wettelijke verplichting informatie te verschaffen of in het kader van een klacht tucht procedure. In geval van minderjarige cliënten wordt de verkregen informatie, in overleg, met de ouders besproken. Ook het dossier dat wordt bijgehouden is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de nota die je na elke consult ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij de zorgverzekeraar. De benodigde gegevens die zij willen hebben zijn:
  • Naam, adres en woonplaats;
  • Geboortedatum;
  • De datum van behandeling;
  • Een korte omschrijving van de behandeling zoals bijvoorbeeld: orthomoleculair consult.
  • De kosten van het consult.

Rechten cliënt t.a.v. dossier

Als cliënt heb je recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde gegevens.